Stadgar

Org.nr

802466 - 6003


2012-05-05

Reviderad 2014-08-20

Reviderad 2019-10-07§ 1 Ändamål

Gullbranna hästförening (föreningen) är en ideell förening .

Föreningens målsättning är att genom god gemenskap få kunskap i hästhållning och hästaktiviteter.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Gullbranna som tillhör Halmstads kommun.

§ 3 Medlemskap

Person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem. Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

Företag eller enskild person kan vara stödjande medlem.

§ 4 Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, varje år fastställes av årsmötet.

Årsavgifterna skall erläggas till föreningens kassör eller på annat sätt som styrelsen bestämmer. Stödjande medlem erlägger en årsavgift om minst 50 kronor.

§ 5 Utträde och uteslutning

Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur Föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur Föreningen, skall anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som inte ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något annat sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada Föreningen eller dess verksamhet. För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1/1-31/12, from år 2020.

§ 8 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka inte varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte, extra allmänna möte eller avgöres frågan intermistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag till stadgeändring skall inges till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte.

För Föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röst- berättigade är ense om beslutet. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar, varvid skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

§ 10 Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålls senast den sista mars äger varje medlem som fyllt 12 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i § 9 avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista mars. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem (motion) att upptagas till behandling på årsmötet om annat än stadgeändring (vilket behandlats i § 9) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet och i kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 13 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

4. Upprättande och fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Val av ordförande för föreningen

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val på ett år av ledamöter i valberedningen

17. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.

18. Övriga ärenden som enligt § 12 kan upptas till beslut på årsmötet

19. Mötets avslutande


§ 14 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt § 9 föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller revisorerna så begär.

Styrelsen skall anordna extra allmänt senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter att begäran inkommit.

Kallelser skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelse skall anges det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1 – 7 i 13 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 15 Valberedningen

Valberedningen består av 2 ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen delge sitt förslag beträffande varje val enligt 13 § punkterna 12-15 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom styrelsen.

Valberedningens ledamöter har rätt att i egenskap av medlemmar i Föreningen avge förslag på kandidater.

§ 16 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte inte är samlat föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande jämte sex ledamöter.

Ordförande väljs av årsmötet på ett år, övriga ledamöter på två år med växelvis avgång.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst tre ledamöter så påfordrar. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 17 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger bl. a att:

1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten

2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten

3. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

4. Handha och ansvara för föreningens medel

5. Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa till revisorernas granskning

6. Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten

7. Där inte särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl.

8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad .

§ 18 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med kassör.

Räkenskaper, så som fakturabetalningar, bokföring, in/uttag från kassa och bank ect. sköts av kassör eller ordförande var för sig.

§ 20 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en revisor och en suppleant för dessa.

Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet.